کابل برق Havit طول 3 متر

کابل برق ۳ متری Havit مناسب دستگاه هایی که به بیش از طول های استاندارد نیاز دارند. تا دستگاه خود